Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dosiaty.pl- dostępny pod adresem internetowym www.dosiaty.pl, zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez  DOSIATY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 29, KRS: 0000890408; NIP: 6312696351

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zwanych dalej łącznie Klientem i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach punktów udostępnionych przez Sklep, w których Klient dokonuje zamówienia.

Punkt- placówka usługowa oferująca swoje produkty i usługi w ramach Sklepu

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia lub Konta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Konto – służące do dokonywania zamówień konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny plik dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia i ustalenie warunków dostawy oraz płatności.

Siata – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu z możliwością modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa – umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Umowa zawierana na odległość- umowa zawierana w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3. Kontakt

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w Sklepie w ramach Punktu, który wybrał, celem zawarcia Umowy, a także ze Sklepem , e-mail sklep@dosiaty.pl

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,

zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5. Informacje ogólne

Sprzedawca lub Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie umowy, lub nienależyte jej zrealizowanie, a także za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane przyczynami nie leżącymi po ich stronie, a także siłą wyższą, warunkami atmosferycznymi, zdarzeniami losowymi, działaniem osób trzecich, a także niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez Formularz zamówienia, gdzie konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

Klientowi po wpisaniu kodu pocztowego, na który ma być zrealizowana dostawa Sklep udostępni Punkty właściwe dla wykonania zamówienia wśród, których można dokonać wyboru, chyba że dla danej lokalizacji dostępny jest tylko jeden Punkt. Może zaistnieć także sytuacja, w której żaden z Punktów nie będzie dostępny dla lokalizacji Klienta. Wówczas dokonanie zamówienia jest niemożliwe i Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i stanowią ceny brutto.

Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, przed jego zatwierdzeniem.

Ze względu na charakter sprzedaży żywności według ich wagi, sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewielkich różnic wagowych między zamówionym produktem a jego stanem faktycznym.

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

Niezbędne jest podanie następujących danych:

Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wykonanie instrukcji wskazanych przez Sklep w ramach oprogramowania.

§ 7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu w ramach swojego Konta i postępować wg instrukcji wskazanych przez Sklep lub

skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. W tym wypadku należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie żądanych w Formularzu zamówienia danych i postępować wg instrukcji wskazanych przez Sklep.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wybranym przy zamówieniu.

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Każde zamówienie dostarczane jest pod adres wskazany przez Klienta.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: przelew elektroniczny albo płatność kartą, płatność gotówką- przy odbiorze Zamówienia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po potwierdzeniu przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta.

Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Po zrealizowaniu zamówienia Klient traci prawo odstąpienia od umowy. Klient nie ma także prawa odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności stosownie do wybranej metody, tj. z góry w przypadku przelewu elektronicznego, wraz z dokonaniem dostawy w przypadku płatności kartą lub gotówką. Odmowa zapłaty odnosi skutek taki, jak wypowiedzenie umowy, z przyczyn dotyczących Klienta i wywołuje roszczenie o odszkodowanie odpowiadające wartości Zamówienia złożonego przez Klienta.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9. Uprawnienia Klienta

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,

b) towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres email Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego w ramach Punktu przez Sprzedawcę, w którego punkcie dokonano zakupu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu lub usługi.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 10. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów jest DOSIATY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 29, KRS: 0000890408; NIP: 6312696351; e-mail sklep@dosiaty.pl

Dane osobowe Klientów odbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego mają na celu realizację Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu są Sprzedawcy obsługujący Punkty wybrane przez Klienta.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11.Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. W języku polskim odbywa się także wszelka komunikacja pomiędzy stronami umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie usunięcia Konta przez klienta w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach zmiany Regulaminu są obowiązujące dla Klienta.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.